Resto du Cœur stelt een actieplan voor om de vraag naar voedselhulp niet verder te laten stijgen

door Luna
Resto du Cœur

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Isabelle Schmit bij Luna
Tel: +32 2 658 02 93
Gsm: +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be

Resto du Cœur stelt een actieplan voor om de vraag
naar voedselhulp niet verder te laten stijgen

Fernelmont, 14 januari 2021 – Resto du Cœur België, één van de pijlers van de voedselhulp in het hele land, stelt het hele voedselhulpsysteem in vraag. Resto du Cœur is van mening dat voedselhulp een collectieve verantwoordelijkheid is. Daarom heeft het een aantal eisen geformuleerd en gebundeld in een memorandum, bedoeld voor iedereen die de macht heeft om dingen te veranderen.

Resto du Cœur pleit voornamelijk voor:

  • de versterking van het voedselhulpnetwerk in België;
  • een betere berekening van de hulpvraag, met name aansluitend op de reële behoeften;
  • een financiële ‘win-win’-benadering die rekening houdt met het geheel van de behoeften en met aangepaste middelen;
  • de verzekering van de kwaliteit, de bevoorrading en de verdeling van de voedselhulp;
  • een mensgerichte sociale begeleiding van de begunstigden.

Resto du Cœur blijft een grote toestroom aan bezoekers kennen. Meer in het algemeen gaat de vraag naar voedselhulp in België in stijgende lijn. Door de versnippering van de voedselhulp, het onevenwicht qua aanwezigheid van de verschillende spelers, en het gebrek aan betrouwbare cijfers, financiële en menselijke middelen, zijn de mogelijkheden voor de spelers – die allemaal het beste willen – beperkt.

Jean-Gérard Closset, Voorzitter van de Federatie van het Belgische Resto du Cœur verklaart: ‘Voedselhulp is een collectieve verantwoordelijkheid. Dus niet alleen die van de spelers in de sector, maar van alle burgers en politici die de macht hebben om dingen te veranderen, ieder volgens zijn middelen. Om de groei van de vraag naar voedsel een halt toe te roepen moet het hele systeem nu snel ter discussie worden gesteld. Voedselhulp is een onmisbaar, maar niet het enige onderdeel van de strijd tegen de armoede.’

Ons ideaal is veelbelovend, maar het vereist ook pragmatisme en een oprechte collectieve wil om te slagen. Het is in dat perspectief en in overeenstemming met onze waarden, dat onze Federatie zich richt tot de leden van de regering, en verschillende ideeën en concrete maatregelen voorstelt waarmee ze daaraan kunnen bijdragen’, vervolgt hij.

De versterking van het voedselhulpnetwerk in België

Elke speler handelt op zijn eigen manier zonder overkoepelende coördinatie en structuur. Dit wordt nog versterkt door een groot onevenwicht in de aanwezigheid van de liefdadigheidsspelers. Resto du Cœur stelt vast dat er soms grote verschillen bestaan tussen de gewesten en de gemeenschappen.

‘Door het netwerk beter te structureren en de krachten te bundelen, kan men versnippering vermijden. Voor meer duidelijkheid en efficiëntie moet de voedselhulp kunnen steunen op verenigingsnetwerken met een permanente, representatieve, professionele structuur, zoals dat ook het geval is in andere maatschappelijke domeinen. De oprichting van een unie van de belangrijkste federaties in de sector en van een nationaal overlegorgaan dat met alle overheidsniveaus werkt, zullen daar ook toe bijdragen’, benadrukt Closset.

Resto du Cœur stelt ook de zwakte van het interdisciplinair en representatief overleg aan de kaak in het kader van de armoedebestrijding. De voedselhulpsector is hier immers maar beperkt in vertegenwoordigd. Deze staat echter aan de frontlinie in de strijd tegen armoede. Resto du Cœur stelt voor om deze gesprekken uit te breiden met de belangrijkste spelers uit de voedselhulpsector, ten gunste van armoedebestrijding. In de praktijk zouden deze spelers samenwerken in een transversaal overlegcomité dat hiervoor zou worden opgericht.

De berekening verbeteren van de hulpvraag, aansluitend op de reële behoeften

Volgens de Federatie van het Belgische Resto du Cœur is het aantal begunstigden en verenigingen een factor die moet worden gerelativeerd.

De cijfers moeten met name worden vergeleken met het aantal leefloners en er moet rekening worden gehouden met de openingsdagen van de verenigingen. De tellingen die door de instellingen worden uitgevoerd, moeten nauwkeuriger worden berekend, op basis van het aantal uitgedeelde pakketten of maaltijden. De belanghebbenden moeten het vooraf eens worden over een duidelijke definitie van een maaltijd en de bestanddelen daarvan’, verduidelijkt Closset.

Een financiële ‘win-win’ en aangepaste middelen

Resto du Cœur stelt op het terrein vast dat de middelen die de staat en de gewesten in de strijd tegen armoede inzetten, niet tot voldoende resultaten leiden.

Jean-Gérard Closset verklaart: ‘Een aanzienlijke verhoging van de enveloppe voor armoedebestrijding en voor voedselhulp moet beantwoorden aan de reële behoeften op het terrein. Er bestaan tal van manieren om aan dit budget te komen (budgetverschuivingen, kapitaalbelasting, vrijwillige belastingheffing, alternatief voor dure maaltijdcheques, enz.). Dat ‘win-win’-beleid inzake begroting en financiën zal ook op economisch en financieel vlak gunstig zijn voor de staat. Ook de administratieve vereenvoudiging moet versneld worden zodat behoeftigen hun weg niet verliezen en daarmee ook hun rechten.

De kwaliteit, de bevoorrading en de verdeling van de voedselhulp verzekeren

Voorafgaand aan de ontwikkeling van gecoördineerde logistieke hulp, stelt Resto du Cœur voor dat de bevoegde autoriteiten een gecentraliseerde en gecoördineerde logistieke database creëren, met de hulp van alle representatieve spelers in de sector. Resto du Cœur pleit ook voor een betere coördinatie van de logistiek tussen verenigingen.

Vandaag is het gewicht van de verstrekte voedselhulp een belangrijk criterium in de wereld van de voedselhulp. Om de race voor het gewicht in de sector een halt toe te roepen, stelt Resto du Cœur verder voor om als criterium eerder de voedingswaarde te nemen, omdat die bepalend is voor de samenstelling van een evenwichtige maaltijd. Voor meer samenhang en respect voor de waardigheid van de begunstigden stelt Resto du Cœur voor om de voedselportie als een gemeenschappelijke eenheid te gebruiken, dus een portie voor één persoon van een voedselpakket.

Daarnaast is er behoefte aan een meer representatieve en eerlijkere verdeling van de producten die afkomstig zijn van Europese fondsen, zodat de sociale restaurants en kruidenierswinkels toegang hebben tot deze producten en de daaraan gekoppelde federale budgetten.

Om het beheer van de voedselhulpoverschotten, en meer bepaald de verdeling ervan, te verbeteren, pleit Resto du Cœur voor meer uitwisseling tussen lokale, representatieve verenigingen. Een gezamenlijk programma zal een vruchtbare voedingsbodem creëren voor meer samenwerking tussen de verschillende spelers, met als onmiddellijk effect dat de inhoud van de verdeelde pakketten gevarieerder zal zijn.

Een mensgerichte, sociale begeleiding van de begunstigden

De situatie in de grote steden is zeer zorgwekkend. Daarom wil Resto du Cœur acties met betrekking tot menselijke basisbehoeften aanmoedigen om mensen op lange termijn uit de bestaansonzekerheid te halen.

Er moet in een netwerk solidair worden samengewerkt om een gedifferentieerde begeleiding te kunnen aanbieden zodat onmiddellijke én ook langetermijnoplossingen worden uitgewerkt.

Tot slot vindt Resto du Cœur dat de lokale overheden, de gewesten en onze federale staat rekening moeten houden met de realiteit dat er geen beroep wordt gedaan op sociale rechten. Deze zouden op alle niveaus – te beginnen met de opvang van personen – concrete maatregelen moeten nemen om de snelle toename van de bestaansonzekerheid in te perken en te voorkomen dat deze de komende jaren blijft stijgen, met name in de grote steden.


Wens je meer informatie, een volledige versie

van het memorandum of een interview met Resto du Cœur,
neem dan contact op met Isabelle Schmit bij Luna:
isabelle@luna.be, +32 2 658 02 93 of +32 495 59 38 06

Over de Federatie van de Belgische Resto du Cœur

De Federatie van de Belgische Resto du Cœur werd opgericht in 1991. Het is een vereniging zonder winstoogmerk die een reeks diensten aanbiedt om tegen uitsluiting te strijden: voedselhulp, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en ruimtes voor ouders met baby’s.

De Belgische Federatie van Resto du Coeur telt momenteel 17 sociale restaurants: 12 in Wallonië (Aarlen, Charleroi, Gembloux, La Louvière, Luik, Marche, Bergen, Moeskroen, Namen, Quievrain-Honnelles, Verviers, Waver), 3 in Vlaanderen (Assenede, Oostende, Tienen) en 2 in Brussel (Sint-Gillis en Laeken) naast 4 vestigingen. De vestigingen zijn verspreid over heel België. Een foodtruck bezorgt daarnaast voedselhulp op afgelegen plaatsen in België waar bijna geen voedselhulp bestaat.

De Federatie bestaat uit een team van 80 werknemers en 600 vrijwilligers.

Voor meer informatie: https://www.restosducoeur.be/nl/