Algemene voorwaarden

De hieronder aangehaalde clausules strekken beide partijen tot wet.

ARTIKEL 1 (TOEPASSING) – Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, van toepassing op al de huidige en toekomstige betrekkingen tussen de klant en de vennootschap LUNA BV, hierna genoemd “LUNA”.
Niet-aanvaarding  van één van deze voorwaarden moet onmiddellijk en uitdrukkelijk aan LUNA gemeld worden. Alle offertes van LUNA zijn voor haar slechts bindend onder deze voorwaarden.
Elke ondertekenaar van een overeenkomst of bestelbon voor de klant verbindt zich hoofdelijk met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
De eventuele nietigheid van één van deze bepalingen is van geen enkele invloed op de overige bepalingen, die onverminderd blijven gelden.
Het feit dat LUNA een clausule van deze voorwaarden, die in haar voordeel gestipuleerd werd, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van harentwege om er zich op te beroepen.

ARTIKEL 2 (VOORWERP) – LUNA verbindt zich ertoe de klant advies te verlenen inzake en bij te staan bij diens communicatieactiviteiten.
LUNA verbindt zich uitsluitend ten aanzien van de inspanningen die zij verricht en de middelen die zij daarbij inzet.
LUNA zal haar verbintenissen uitvoeren voor rekening van de klant en, behoudens uitzonderingen door beide partijen overeengekomen, in diens naam.
De contractvoorwaarden en deze algemene voorwaarden zijn beide van toepassing op elke samenwerking van LUNA. Indien LUNA een contract stuurt naar een klant, en de klant reageert niet binnen de tien werkdagen, betekent dit dat de klant akkoord gaat met het contract en dat het geldig is. Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen de algemene voorwaarden en de contractvoorwaarden en beide gelden, genieten de contractvoorwaarden de voorkeur.
Indien een contactpersoon bij de klant een voorstel aanvaardt, mag Luna er van uitgaan dat deze persoon ook de bevoegdheid heeft zijn bedrijf te verbinden voor de overeenkomst in kwestie.

ARTIKEL 3 (DUUR) – Indien deze overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur, zal zij van rechtswege worden omgezet in een contract van onbepaalde duur, behoudens uitdrukkelijke opzegging door 1 van de partijen per aangetekend schrijven drie maanden voor het einde van deze termijn.
Bij verzending van drie elkaar regelmatig opeenvolgende facturen (t.t.z.  met een gelijke tussentijd van bijvoorbeeld een maand), wordt vermoed dat beide partijen een overeenkomst zijn aangegaan van onbepaalde duur. Dit betekent dat er automatisch een contract van een jaar geldt. Indien dat uitdrukkelijk zo voorzien is, kan er een proefperiode gelden van zes maanden waarbij er één maand vooropzeg geldt. Hetjaarcontract wordt automatisch telkens verlengd met een jaar. De automatische hernieuwing kan slechts vermeden worden – en dus na een jaar eenzijdig worden beëindigd – mits een opzegperiode van minstens drie maanden voor de automatische hernieuwing. Zelfs indien de klant geen activiteiten meer wenst, zal hij een maandvergoeding betalen tot het einde van de overeenkomst. De maandelijkse opzegvergoeding is het gemiddeld gefactureerde bedrag op de zes laatste facturen voor de ontvangst van de opzegbrief.

ARTIKEL 4 (PRIJS) – Luna heeft het recht haar prijzen eenzijdig te verhogen. De klant kan in dat geval de samenwerking beëindigen mits het respecteren van de opzegvoorwaarden. Tijdens deze opzegperiode zullen de bestaande en niet de verhoogde prijzen gehanteerd worden. In de algemene vergoedingen voor het werk van LUNA (fee) zijn de kosten en bijkomende uitgaven van LUNA niet begrepen (o.m. portokosten, vertalingen, vervoer, zakenlunches, commissies,…) tenzij anders vermeld. Deze zullen bijkomend worden gefactureerd. Hetzelfde geldt voor alle bijkomende dienstverlening.

ARTIKEL 5 (PLICHTEN) –

 1. De klant dient aan LUNA alle noodzakelijke en nuttige inlichtingen te verstrekken teneinde laatstgenoemde in de best mogelijke omstandigheden haar opdracht te laten uitvoeren.
 2. ​LUNA verbindt zich anderzijds tot de geheimhouding van alle confidentiële informatie t.a.v. derden.
 3. ​LUNA verbindt zich ertoe om tijdens de duur van deze overeenkomst niet voor maximaal vijf onmiddellijke concurrenten van de klant te werken zonder diens toestemming, indien de concurrenten op voorhand (= voor Luna een samenwerking sloot met de desbetreffende concurrent) en schriftelijk aan Luna meegedeeld worden. De klant aanvaardt dat Luna werkt voor alle klanten waar al een overeenkomst mee bestaat op het moment dat de samenwerking met de klant ingaat, ook al zijn het concurrenten. Indien een bestaande klant op een later tijdstip overgenomen wordt door een concurrent, mag Luna voor die concurrent werken indien de organisaties van de bestaande klant en de overnemer op een dergelijke manier samen opereren dat het onmogelijk geworden is enkel voor de bestaande klant te werken.
 4. De klant verbindt zich ertoe geen enkele tekst, verkoops- en promotiemateriaal of enige andere creatie van LUNA in het kader van deze overeenkomst aan hem geleverd, te gebruiken voor publicitaire doeleinden waar de klant niet voor betaalde.
 5. De klant verbindt zich ertoe gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de samenwerking met Luna op geen enkele manier samen te werken met vaste medewerkers van LUNA.

ARTIKEL 6 (AANSPRAKELIJKHEID) – Bij inbreuk op artikel 5.4 van deze overeenkomst, dient de klant de verspreiding van de betreffende stukken onmiddellijk ongedaan te maken. Per inbreuk én per dag is de klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 250 euro.
Bij inbreuk op artikel 5.2 en 5.3 door LUNA heeft de klant het recht deze overeenkomst van rechtswege eenzijdig te ontbinden. Bij inbreuk op artikel 5.5 is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van zes keer het gemiddeld gefactureerde bedrag op de zes recentste facuren.
Luna is in geen geval verantwoordelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van foutieve of onvoldoende informatie door de klant, of voor actie genomen door de klant zonder overleg met Luna. LUNA kan in geen geval aangesproken worden voor een bedrag dat het dubbele van haar maandelijkse vaste vergoeding overschrijdt, met een absoluut maximum van 5000euro.

ARTIKEL 7 (BETALING) –

 1. ​Het betalen van een voorschot verleent de klant geenszins het recht om zijn bestelling te herroepen door af te zien van zijn voorschot. Onverminderd artikel 7.3 wordt bij niet-uitvoering van deze verbintenis de volledige prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
 2. ​Luna’s facturen dienen voldaan te zijn binnen een termijn van dertig dagen na factuurdatum.
 3. Laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot de betaling van:
  ​– ​een rente van 8% per jaar, evenals
  ​– ​een forfaitaire schadevergoeding ter waarde van 12% van de uitstaande schuld, met een minimum van 850 euro.
 4. Op eenvoudig verzoek van LUNA wordt de volledige prijs onmiddellijk opeisbaar en vervalt elke toegestane termijn of krediet, inclusief geaccepteerde wissels, zodra enig feit erop wijst dat een wijziging is opgetreden in het betalingsvermogen van de klant of dat deze betalingsmoeilijkheden heeft.
 5. Elk protest vanwege de klant over een factuur uitgaande van LUNA dient gespecifieerd en omstandig gemotiveerd te zijn. Bovendien dient dergelijk protest aangetekend en schriftelijk verzonden te worden binnen een termijn van tien kalenderdagen na de factuurdatum. Laattijdig protest wordt beschouwd als een onherroepelijke aanvaarding van de factuur. Aangezien de kwaliteit van teksten bovendien zeer subjectief is, kan het niet goed vinden van een tekst nooit als reden ingeroepen worden om een factuur te protesteren.
 6. In het geval van een vaste samenwerking wordt de klant geacht de factuur te hebben ontvangen de 20ste van de maand volgend op de maand van levering. Heeft de klant binnen die termijn geen factuur ontvangen, dan moet hij LUNA daarvan op de hoogte brengen. Verzuimt hij dat te doen, dan geldt de inschrijving van de factuur in het boek “Uitgaande facturen” van LUNA als voldoende bewijs van de ontvangst van de factuur door de klant.

ARTIKEL 8 (ONRECHTMATIGE BEEINDIGING) – In geval van foutieve verbreking van de overeenkomst is de klant van rechtswege een opzegvergoeding verschuldigd ten belope van het zesvoudige van het gemiddelde, maandelijkse gefactureerde bedragover de laatste zes maanden.

ARTIKEL 9 (ONTBINDENDE BEDINGEN) – LUNA heeft het recht om al haar overeenkomsten van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden:

 1. in geval van faillissement, indicaties die wijzen op een kennelijk onvermogen of eender welke wijziging van de juridische toestand van de klant die de solvabiliteit van de klant kunnen bezwaren.
 2. indien de klant verzuimt één van de verbintenissen na te komen die hem opgelegd worden krachtens deze overeenkomst
 3. in geval van omstandigheden die de uitvoering van zijn verbintenissen op enigerlei manier bemoeilijken.

De klant zal in deze gevallen onmiddelijk en van rechtswege gehouden zijn tot een volledige schadeloosstelling. De gewone opzegvergoedingen blijven hier gelden.

ARTIKEL 10 (GESCHILLEN) – Alle handelingen tussen de klant en LUNA worden beheerst door het Belgisch recht.
Uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen gesteund op onderhavig contract.