Leleux Associated Brokers maakt eerste balans op van haar klimaatplan

door Luna

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Isabelle Schmit bij Luna
Tel : +32 2 658 02 93
GSM : +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be

Leleux Associated Brokers maakt eerste
balans op van haar klimaatplan

De beursvennootschap is halverwege het stappenplan
om haar ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen

Brussel, 18 november 2021 – Leleux Associated Brokers, de eerste onafhankelijke Belgische beursvennootschap, maakt een eerste balans op van het plan dat het bedrijf in 2018 opstartte om zijn ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen. Na drie jaar is de beursvennootschap halverwege haar plan. De resultaten zijn erg bemoedigend. Dat is het gevolg van substantiële investeringen, zowel in de gebouwen als in de mobiliteit van de medewerkers, en van de digitalisering van de interne procedures.

De wereldwijde bewustwording van de schade die de menselijke activiteit aanricht aan het leefmilieu, en de nood om hier iets aan te doen, leidde tot meerdere initiatieven. Zowel de overheden – die het aantal internationale conferenties rond broeikasuitstoot optrokken – als privébedrijven en particulieren hebben hierbij een rol te spelen. In die context keurde Leleux Associated Brokers in 2018 een vijfjarenplan goed, dat op vier pijlers rust.

De eerste pijler is de vermindering van het elektriciteitsverbruik. Bijna 1 miljoen euro werd uitgetrokken om het bedrijf te voorzien van energiezuinige elektrische apparaten. In 2018 en 2019 zijn alle werkstations en laptops van de medewerkers van de beursvennootschap vervangen, waardoor het elektriciteitsverbruik van deze apparatuur met bijna 93% daalde. Daarnaast werden in 2020 en 2021 alle servers vervangen, om niet alleen het verbruik, maar ook de warmteafgifte te verminderen. Ten derde heeft het bedrijf gekozen voor energiezuinige ledverlichting. De hoofdzetel in Brussel werd in 2019 en 2020 volledig uitgerust met dit type verlichting. Ook de agentschappen van de beursvennootschap, zullen in 2022 en 2023, over het hele land, stapsgewijs worden uitgerust met ledverlichting.

De tweede pijler bestaat uit een betere isolatie, om het energieverbruik te verlagen. Zo verhuisde Leleux Associated Brokers speciaal daarvoor haar hoofdkantoor tussen 2019 en 2020 van de Wildewoudstraat naar de Koningsstraat. Het oude gebouw aan de Wildewoudstraat stond immers op de beschermde monumentenlijst, wat de beoogde aanpassingen niet toeliet. De verhuizing naar nieuwe kantoren was dan ook essentieel om dit beleid uit te voeren. Er werd een budget van bijna 1 miljoen euro uitgetrokken om enerzijds de oude mazoutverwarmingsinstallatie te vervangen door een nieuwe en efficiënte gascondensatieketel, en anderzijds de volledige voorgevel van het gebouw te isoleren. Deze werkzaamheden worden in 2022 afgerond.

Als derde pijler werd ingezet op een groenere werknemersmobiliteit. Sinds 2019 wordt werk gemaakt van de volledige elektrificatie van het bedrijfswagenpark. Om die overgang en de bijhorende gedragswijziging te faciliteren, werd zo’n 100.000 € geïnvesteerd in snellaadstations aan het hoofdkantoor en de agentschappen. Vandaag is bijna 60% van de bedrijfswagen elektrisch. De omvorming van het wagenpark naar een uitsluitend elektrisch wagenpark wordt in 2023 afgerond. Daarnaast biedt Leleux Associated Brokers als alternatief een mobiliteitsbudget aan. Zo kunnen werknemers die geen elektrische wagen wensen, hun eigen transportmodi kiezen, voor een bedrag dat overeenkomt met het autobudget.

De vierde pijler mikt op de vermindering van de verbruiksgoederen binnen het bedrijf, voornamelijk door het digitaliseren van de talloze papieren processen. De documenten die in het kader van de interne controle op het hoofdkantoor worden afgedrukt, zullen tegen 2023 volledig gedigitaliseerd worden, met inachtneming van het regelgevend kader en de certificeringsverplichtingen. Tot op heden is bijna de helft van de procedures al herzien, wat leidde tot een vermindering van 50% van het afdrukvolume op het hoofdkantoor. Daarnaast nodigt de beursvennootschap zijn cliënten uit om elektronische correspondentie te verkiezen boven papier. Vandaag is 58% van de briefwisseling elektronisch, met de ambitie dat percentage tegen eind 2023 op te trekken naar 90%.

In deze brede denkoefening zijn ook de beleggers niet vergeten. Er zijn verschillende beleggingsoplossingen ontwikkeld die voldoen aan de principes van maatschappelijk verantwoord beleggen (conform de richtlijnen van de Verenigde Naties) en zo tegemoet komen aan de eisen van beleggers die hiervoor gevoelig zijn.

Olivier Leleux, Voorzitter van het Directiecomité van Leleux Associated Brokers, legt uit: ‘Bij Leleux Associated Brokers begrijpen we dat groenere bedrijven besparen op de schaarse beschikbare grondstoffen, en vervuiling en afval verminderen. Ze helpen ook de uitstoot van broeikasgassen te beperken en bevorderen groenere manieren van reizen en consumeren. Vanuit dit perspectief vroeg ons duurzaamheidsmodel langetermijninvesteringen, zoals het renoveren van ons bedrijfspand om een energietransformatie te realiseren. We hechten groot belang aan het respect voor het milieu en aan het welzijn van onze medewerkers, met als randvoorwaarde weliswaar dat we winstgevend blijven, vanuit economisch en financieel oogpunt.

Voor verdere inlichtingen of een interview,
gelieve contact op te nemen met Isabelle Schmit bij Luna:
+32 2 658 02 93, +32 495 59 38 06 of isabelle@luna.be


Over Leleux Associated Brokers

Leleux Associated Brokers werd opgericht in 1928 en is vandaag de eerste onafhankelijke Belgische beursvennootschap. Met een netwerk van meer dan 30 kantoren in heel België en meer dan 130 medewerkers, is de beursvennootschap lid van de grootste internationale beursmarkten. Leleux Associated Brokers biedt investeringsoplossingen gaande van beleggingsadvies tot portefeuillebeheer. Met meer dan 15.000 particuliere cliënten biedt Leleux Associated Brokers ook dienstverlening aan rond transacties en bewaring van roerende goederen voor 5 grote financiële instellingen.

Voor meer informatie: www.leleux.be