Acco: 55% van de studenten wil post-corona niet meer digitaal les volgen dan vroeger

door Luna

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Aurélie Decoster bij Luna
Mobile: +32 495 59 38 00
aurelie@luna.be

Acco: 55% van de studenten wil post-corona
niet meer digitaal les volgen dan vroeger

Acco-bevragingen in het Vlaams hoger onderwijs tonen aan dat het digitaal
les geven/volgen in het hoger onderwijs voor 94% van de docenten gelukt is

Leuven, 25 juni 2020 – Acco, leerconsulent hoger onderwijs en Vlaamse uitgeverij en boekhandel van en voor studenten, hield een enquête bij alle Vlaamse docenten en ook bij alle Vlaamse studenten hoger onderwijs over het digitaal onderwijs in de coronaperiode en over blended leren (papier + digitaal). Uit de bevraging bleek onder andere dat 70% van de studenten activerend leren een meerwaarde vindt. 56% vindt dat dit helpt om de leerstof beter te verwerken. Bij de docenten valt vooral op dat 81% aangeeft al overwegend activerend les te geven maar dat 42% onder hen post-corona lesgeven toch anders wil aanpakken. Op de vraag of docenten post-corona het louter digitaal (corona)onderwijs willen verderzetten, antwoordde 54% ‘neen’. Op de vraag aan de studenten of ze na de coronacrisis meer dan vroeger digitaal les willen volgen, antwoordde een kleine meerderheid van 55% verrassend ‘neen’. 83% had met name het gevoel de leerstof tijdens corona meer zelf te moeten verwerken.

Vicky Adriaensen, CEO van Acco: ‘De resultaten betekenen voor ons globaal dat zowel docenten als studenten het pure digitale lesgeven/les krijgen niet verkiezen als formule. Dit is voor ons het gevolg van het feit dat met name docenten in snelheid gepakt zijn en halsoverkop zijn moeten overschakelen naar het pure digitale lesgeven. Studenten voelden zich soms wat aan hun lot overgelaten, en misten de interactie met hun docenten en medestudenten.”

Het loutere digitaal les geven/volgen is niet te vergelijken met het blended leren, waarbij papier en digitaal worden ingeschakeld in functie van hun nut. Papier en digitaal, contactmomenten op school en zelfstandig werken thuis zijn een én-én-verhaal. Het goede nieuws is dat het moeilijkste aan alles de opstart is. De kaap van het digitaal lesgeven is genomen, en onze verwachting is dat alle docenten van het hoger onderwijs dit vanaf nu meer zullen inschakelen in de leerpaden. 70% van de studenten gaf trouwens aan dat activerend leren een meerwaarde heeft tegenover het traditionelere systeem van hoorcolleges en een papieren handboek. Het verhogen van de slaagpercentages in het hoger onderwijs is voor alle betrokkenen een belangrijke bezorgdheid, weliswaar met behoud van de kwaliteit. Activerend en blended leren zijn alvast een goede stap in die richting”, aldus nog Adriaensen.

Activerend lesgeven

Het leerproces van de student staat centraal in het onderwijs. Activerend leren gaat uit van de grondgedachte dat leerstof beter beklijft als de studenten actief betrokken zijn. Activerend leren zet de studenten dus aan om betekenisvolle leeractiviteiten uit te voeren en na te denken over wat ze precies aan het leren zijn. Als docent activeer je de studenten door bepaalde activiteiten uit te lokken en je betrekt de studenten op een betekenisvolle manier. Men linkt nieuwe leerstof aan achtergrondkennis. Zo stimuleert men ‘diep leren’.

Studenten vinden activerend leren een meerwaarde

70% van de bevraagde studenten vindt activerend leren een meerwaarde ten opzichte van het traditionelere systeem van hoorcolleges en een papieren handboek. Daarnaast zegt 56% dat activerend leren hen helpt om de leerstof beter te verwerken. 60% haalt ook aan dat ze het een meerwaarde vinden om door hun docent opgevolgd te worden om zo een persoonlijk leertraject te volgen.

Een voorbeeld van activerend en blended leren is ‘flipping the classroom’, of de omkering van het typische proces van een hoorcollege gevolgd door de individuele verwerking van de leerstof. Concreet kan de student via bv onder meer een filmpje de leerstof doornemen. In dat proces kunnen vragen verwerkt worden waarop de student antwoord moet geven. De docent kan aan de antwoorden zien wat er niet goed begrepen wordt, en zijn hoorcollege louter gebruiken om in te zoomen op de niet-begrepen leerstof of bepaalde topics verder uit te diepen.

Papier versus digitaal

Uit de enquête blijkt eveneens dat maar liefst 88% van de studenten vindt dat extra digitaal studiemateriaal helpt om de geziene theorie te verwerken. 71% geeft daarnaast aan dat men de leerstof beter onthoudt wanneer men tijdens de les noteert op papier. Bovendien studeert de overgrote meerderheid, namelijk 89%, op papier.

Opvallend is ook dat 75% van de studenten de digitale materialen afprint. 43% drukt het studiemateriaal dat digitaal wordt aangeboden af om de lessen te volgen en daarna te studeren, en 32% drukt het af wanneer ze beginnen te studeren. Digitaal wordt met andere woorden geapprecieerd, maar papier blijft een vaste waarde.

De meerderheid van docenten wil zijn studiemateriaal anders aanpakken post-corona

285 Vlaamse docenten namen deel aan de bevraging van Acco. 93% onder hen bevestigde dat het digitaal lesgeven tijdens corona was gelukt – wat ook betekent dat het bij 7% niet is gelukt. Slechts 30% antwoordde dat het digitaal lesgeven vlot verliep. Een loutere 20% gaf aan dat het digitaliseren van hun studiemateriaal vlot verliep. 78% stelde in de coronaperiode voldoende ondersteuning te krijgen van zijn/haar onderwijsinstelling.

Opvallend is ook dat iets meer dan de helft van de docenten (54%) aangeeft dat men het louter digitale lesgeven van tijdens de coronacrisis niet wil verderzetten na de crisis. 58% wil zijn studiemateriaal anders aanpakken na de crisis. 42% van de docenten wil lesgeven post-corona (nog) anders aanpakken. 27% van de bevraagde docenten gaf ook aan dat men post-corona meer wil inzetten op digitaal of blended studiemateriaal.

Uit de resultaten bleek verder dat, los van de coronaperiode, 81% van de docenten al activerend lesgaf.

Over de enquêtes van Acco

Acco, Vlaamse uitgeverij en boekhandel voor en door studenten, hield twee bevragingen, één bij alle Vlaamse docenten en één bij alle Vlaamse studenten van het hoger onderwijs. 285 docenten en 896 studenten vulden de enquête in. Als studenten coöperatieve houdt Acco elk jaar een enquête, om te peilen naar de bekommernissen van studenten hoger onderwijs. Acco ijvert als leerconsulent immers voor een beter leertraject om het leerrendement te verbeteren, met als gevolg op termijn hogere slaagpercentages in het hoger onderwijs.

Van de 285 docenten namen er 55% vrouwen en 44% mannen deel. 64% van de ondervraagde docenten geeft les aan een hogeschool en 32% aan een universiteit. 4% geeft les aan een andere onderwijsinstelling. Dit is representatief voor het Vlaams hoger onderwijslandschap.

79% van de 896 ondervraagde Vlaamse studenten is een vrouw en 20% is een man. 5% van hen studeert aan de hogeschool en 94% aan een universiteit. 1% volgt les aan een andere onderwijsinstelling. Deze verhoudingen weerspiegelen niet de werkelijkheid. Het aantal antwoorden is voldoende, maar er zijn relatief gesproken te weinig antwoorden van mannelijke studenten en van hogeschoolstudenten tegenover universitaire studenten.

Het doel van de enquête was om te weten te komen wat voor rol activerend lesgeven speelt. Wat vinden beide partijen van activerend lesgeven? Hoe maken ze op dit moment gebruik van digitale middelen om activerend lesgeven te bevorderen? Papier of digitaal? Wat zouden ze naar de toekomst toe graag willen veranderen?

Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact
op met Aurélie Decoster bij Luna: aurelie@luna.be, +32 495 59 38 00.

Over Acco

Uitgeverij Acco is een coöperatieve uitgeverij die in 1960 werd opgericht. Acco specialiseert zich in leerconsultancy, alsook de uitgave en verkoop van studiemateriaal en wetenschappelijke publicaties voor het hoger onderwijs.

Als coöperatieve vennootschap heeft Acco meer dan 220.000 aandeelhouders, allemaal (oud-)studenten. Acco stelt 79 mensen te werk in zowel België als Nederland. De uitgeverij combineert verschillende activiteiten. Acco is als uitgeverij gevestigd in Leuven, maar heeft ook een drukkerij in Herent en winkels in Leuven, Heverlee, Antwerpen, Gent en Kortrijk. Dochterbedrijf Acco Nederland is gevestigd in Den Haag.
Momenteel zijn meer dan 1.000 auteurs actief voor Acco en voor zijn publicaties. In 2019 boekte de uitgeverij een jaaromzet van 16 miljoen euro.