New Logo Co2logic

Persbericht


Contact communicatiepartner
Isabelle Schmit bij Luna
Tel: +32 2 658 02 93
Gsm: +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be

‘Net Zero’-rapport: 58% van de internationaal bevraagde bedrijven communiceren minder over hun klimaattransitie

Naast dit rapport maakt CO2logic de balans op
van het klimaatengagement van de Belgische bedrijven

Brussel, 17 januari 2024 – CO2logic en moederonderneming South Pole, samen de grootste onafhankelijke leverancier van klimaatoplossingen en ontwikkelaar van koolstofprojecten ter wereld, publiceren vandaag de resultaten voor 2023 in hun nieuwste Net Zero-rapport. Deze 4e editie, gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek, bevat informatie van meer dan 1.400 leidinggevenden gespecialiseerd in duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), uit 14 sectoren en 12 landen. De studie analyseert hoe bedrijven die zich proactief ‘inzetten voor het klimaat’ op weg zijn naar Net Zero en met welke uitdagingen ze worden geconfronteerd.

  • Voor het eerst bevestigt het onderzoek dat de trend om niet te communiceren over duurzaamheidsplannen, bekend als ‘greenhushing’, zich doorzet in zo goed als alle sectoren.
  • Desondanks zegt de overgrote meerderheid (81%) van de bedrijven dat communiceren over Net Zero gunstig is voor hun financiële resultaten.
  • Bijna de helft (44%) van alle bevraagde bedrijven vindt het moeilijker om zich uit te spreken dan voorheen. Ze schrijven dit onder andere toe aan de veranderende regelgevingen.

Hoewel 92% van de beursgenoteerde bedrijven wereldwijd geen publiek engagement heeft richting Net Zero, verdubbelt een kleine, maar significante groep bedrijven die ‘zich inzet voor het klimaat’ zijn klimaatinspanningen.

Het jaarlijkse Net Zero-rapport, gebaseerd op gegevens verzameld door het onafhankelijke onderzoeksbureau Sapio voor CO2logic en South Pole, geeft bemoedigende conclusies weer: de overgrote meerderheid van de bedrijven die ‘zich inzet voor het klimaat’ beweert een Net Zero uitstootdoelstelling te hebben gesteld en geeft aan dat deze essentieel is voor hun commercieel succes. De vraag van klanten is de belangrijkste drijfveer voor hun klimaatactie. Voor deze groep bewuste bedrijven lijkt het stellen van een Net Zero-doelstelling een geïntegreerde praktijk die als essentieel wordt beschouwd. Daarom zou men van deze bedrijven verwachten dat ze trots communiceren over hun klimaatactie. Het onderzoek brengt een grote tegenstrijdigheid aan het licht die de collectieve inspanningen naar de Net Zero-doelstelling zou kunnen vertragen. Uit het onderzoek blijkt dat ‘greenhushing’ de nieuwe norm is.

De toenemende ‘greenhushing’-trend

Het rapport geeft aan dat de meerderheid van de bevraagde bedrijven, in negen van de veertien grote sectoren, van mode naar technologie tot consumptiegoederen, hun klimaatcommunicatie actief verminderen. Zelfs de meest ecologische bedrijven doen aan ‘greenhushing’.

Van alle internationale bevraagde bedrijven zegt de meerderheid (81%) ervan overtuigd te zijn dat communiceren over hun klimaatengagementen nuttig kan zijn en een positieve impact kan hebben op hun financiële resultaten. Bijna de helft (46%) van alle bevraagde bedrijven noemt de groeiende vraag van klanten naar duurzaamheid en het voorkomen van risico’s van klimaatverandering binnen hun toeleveringsketens (39%) als strategische ontwikkelingsuitdagingen. Dit moedigt hen aan om zich te engageren om klimaatneutraal te worden.

Meer dan de helft (58%) onder hen is echter van mening dat het steeds moeilijker en riskanter wordt om over hun actieplannen te communiceren en gaat bewust minder communiceren over dit onderwerp.

Eric Dierckx, head of climate strategies bij CO2logic verduidelijkt: ‘Er bestaat een opvallende kloof tussen de toegevoegde waarde van klimaatcommunicatie en de wens van bedrijven om breed over dit onderwerp te communiceren. Deze trend is zorgwekkend omdat de bedrijven die tot actie overgaan, andere bedrijven aanmoedigen hun voorbeeld te volgen.’

‘In België is er zeker geen tekort aan ambitieuze bedrijven in de strijd tegen de klimaatverandering. Ondanks die eerder ongelukkige tendens richting “greenhushing”, gaan veel bedrijven liever over tot actie. In België zijn we dikwijls geneigd ons enkel uit te spreken over wat we perfect beheersen. Ik denk dat dit voor bedrijven een overgangsfase is naar meer gestructureerde communicatie, geleid door regelgeving die meer transparantie vereist. Ik durf te hopen dat deze tijdelijke terughoudendheid als aanzet zal dienen om verder te geraken in de komende jaren.’, voegt hij nog toe.

Waarom dat stilzwijgen over duurzaamheidscommunicatie?

Met de evoluerende wetgevende context, en in het bijzonder de Europese CSRD-richtlijn die binnenkort in voege treedt, zullen bedrijven in alle sectoren concreet moeten communiceren over hun transitiestrategieën. Deze communicatie zal moeten gaan via de publicatie van extra-financiële rapportages over hun sociale, milieu- en governance-verplichtingen. Dit nieuwe beleid wordt nochtans vaak genoemd als een van de belangrijkste redenen voor deze ‘greenhushing’-trend. Bedrijven die zelf geen vertrouwen hebben in hun aanpassingsvermogen, willen geen enkel risico willen nemen op het vlak van externe communicatie.

Van de 58% van de bevraagde bedrijven die aangaven dat ze hun niveau van externe communicatie verminderden, noemde meer dan de helft (57%) effectief de verandering van de regelgeving en/of de toegenomen sectoriële eisen op het gebied van milieurapportage en -communicatie als de belangrijkste reden voor deze daling. Dit werd op de voet gevolgd door de toegenomen klantbeoordeling (45%) en het gebrek aan gegevens om claims te ondersteunen (43%). De toegenomen media-aandacht is voor 41% van de respondenten een van de grootste zorgen, evenals een gebrek aan duidelijke sectorrichtlijnen voor het communiceren van klimaatclaims (41%). De druk en de beoordeling van investeerders worden gezien als de minst belangrijke reden. 38% van de bedrijven noemt dit als een reden om hun externe communicatie over klimaatinspanningen te verminderen.

Ondanks de ‘greenhushing’-trend laat het rapport zien dat klimaatactie van bedrijven volwassen wordt. Deze stilte zou men daarom kunnen zien als een ‘stilte voor de regelgevingsstorm’ die binnenkort alle bedrijven zal dwingen te communiceren over hun ecologische voetafdruk en hun transitievooruitgang.

De vastberadenheid van de bevraagde bedrijven naar een Net Zero-doelstelling

Hoewel ‘greenhushing’ vaker voorkomt, toont het onderzoek aan dat 83% van de bevraagde bedrijven zich blijft inzetten voor een Net Zero-traject en 81% onder hen buiten zijn waardeketen investeert in concrete maatregelen om de maatschappij koolstofarm te maken. Meer dan driekwart (76%) zegt ook dat ze hun budgetten verhogen om hun Net Zero-doelstellingen te bereiken, en de overgrote meerderheid is van mening dat ze op koers liggen om deze doelstellingen te bereiken (81%, vergeleken met 67% in 2022).

Een aanzienlijk deel van alle bevraagde bedrijven gaat ervan uit dat het daadwerkelijk behalen van hun klimaatambities ‘even moeilijk is als verwacht’ (45%) en bijna een kwart zegt dat het ‘minder moeilijk’ is (23%). Interessant genoeg is de meerderheid van de bevraagden in de olie- en gassector ook van mening is dat het bereiken van Net Zero ‘even moeilijk is geweest als verwacht’ (53%).

Naast de toegenomen markt- en klantvraag (46%), noemde 39% van alle bevraagde bedrijven een beter inzicht in de risico’s van de toeleveringsketen als een van de belangrijkste elementen voor het behalen van een Net Zero-doelstelling, op de voet gevolgd door het toekomstbestendig maken van hun organisaties tegen externe schokken (37%).

Uit het onderzoek blijkt echter dat veel bedrijven die zich hebben ingezet om klimaatneutraal te worden, daarbij wel heel optimistische streefdata hanteren richting 2030 of zelfs eerder. En hoewel er een bemoedigende toename te zien is in het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen, is het essentieel dat bedrijven rekening houden met het feit dat het bereiken van deze doelstellingen gecoördineerde actie vereist. Dat moet gebeuren vanuit de hele waardeketen, en een bedrijf moet erop toezien, dat ook zij zich hier bewust op voorbereiden.

Waar staan de Belgische bedrijven?

Naast het rapport, maakt CO2logic de balans op van het engagement van de Belgische bedrijven. Dierckx merkt op: ‘Concreet hebben 135 Belgische bedrijven (van verschillende groottes) een SBT-traject (Science Based Targets) onderschreven, waarvan 89 bedrijven al een doelstelling hebben laten goedkeuren door de technische commissie van het Science Based Targets initiative. Van deze 89 bedrijven engageren er 76 zich voor een doelstelling gericht op het verminderen van hun uitstoot volgens een traject dat verenigbaar is met de gemiddelde opwarming van de aarde van maximaal +1,5°C.’

De SBT-norm vereist een halvering van de bedrijfsemissies tegen 2030, zonder verplichting om restemissies te neutraliseren, en moedigt bedrijven aan naar een Net Zero-langetermijndoelstelling (vóór 2050). Daarnaast hebben 34 Belgische bedrijven zich geëngageerd voor een om Net Zero-traject, maar slechts 6 hebben een goedgekeurde Net Zero-doelstelling. Net Zero is restrictiever omdat het de reductie van de uitstoot met 85 tot 90% tegen 2050 over de hele waardeketen oplegt, en de verplichting om de restuitstoot te neutraliseren met CO2-afvangoplossingen (op natuurlijke of technologische wijze). Uiteindelijk hebben 3 bedrijven hun engagement stopgezet.

De top 5 van meest betrokken sectoren in België zijn:

  • Food & beverages (17 bedrijven)
  • Professionele dienstverlening (12 bedrijven)
  • Vastgoed (10 bedrijven)
  • Software en diensten (10 bedrijven)
  • Financiële diensten (8 bedrijven)

Van de 89 bedrijven die een goedgekeurde SBT-doelstelling hebben, is 63% een kmo, 35% is een groot bedrijf en 2% is een financiële organisatie. Van de bedrijven die zich geëngageerd hebben voor het behalen van een SBT-doelstelling, is 83% een groot bedrijf, 9% een kmo en 9% een financiële instelling. Tegen eind 2025 zouden 69 van de 135 grote bedrijven, ofwel 51%, een goedgekeurde SBT-doelstelling moeten hebben’, besluit Dierckx.

Eric Dierckx
Eric Dierckx, Head of Climate Strategies bij CO2logic

Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact op
met Isabelle Schmit bij Luna : isabelle@luna.be,
+32 2 658 02 93 of +32 495 59 38 06

Over CO2logic

CO2logic sloot zich in 2021 aan bij de South Pole Group en vormden zo samen wereldwijd de grootste onafhankelijke aanbieder van klimaatoplossingen en ontwikkelaar van uitstootreductieprojecten. Samen adviseren en ondersteunen ze bedrijven en overheden over de hele wereld bij het definiëren en implementeren van ambitieuze en geïntegreerde duurzaamheidsstrategieën om de klimaatuitdaging aan te gaan. CO2logic is gespecialiseerd in het berekenen, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot. CO2logic is B-Corp gecertificeerd.

Voor meer informatie: co2logic.com/nl