Federale Verzekering: Slechts 16% van de zelfstandigen is financieel goed voorbereid op zijn pensioen

door Luna

Persbericht

Contact communicatiebureau:
Jelle Couder bij Luna
Tel: +32 2 658 02 79
GSM: +32 496 83 01 72
jelle@luna.be

Slechts 16% van de zelfstandigen is financieel goed voorbereid op zijn pensioen

Enquête Federale Verzekering: Bovendien is slechts 35% van de zelfstandigen financieel beschermd bij arbeidsongeschiktheid en amper 39% heeft de nodige voorzieningen getroffen in geval van overlijden tijdens de loopbaan.

Brussel, 30 januari 2017 – Slechts 16% van de zelfstandige Belgen geeft aan goed voorbereid te zijn op zijn pensioen. Bij de Franstaligen is dat zelfs maar 8%. Alhoewel 28% zich zorgen maakt over zijn pensioen heeft slechts 35% een extra financiële bescherming voorzien ingeval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook hier blijken opmerkelijke regionale verschillen te bestaan. Terwijl 45% van de Nederlandstaligen aangeeft hiervoor de nodige voorzorgen te hebben genomen, scoren Franstalige ondernemers met 13% beduidend lager. Globaal genomen blijkt dat Nederlandstalige zelfstandigen beter beschermd zijn dan hun Franstalige landgenoten. Dat zijn enkele van de opmerkelijke resultaten van een enquête die Federale Verzekering liet uitvoeren bij 300 zelfstandigen en kleine ondernemers over hun pensioen en over hun financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Op basis van onze eigen klantenbasis hadden we een vermoeden dat zelfstandigen niet altijd hun voorzorgen nemen voor eventuele minder goede tijden. Maar we hielden er rekening mee dat ze hiervoor misschien bij een andere partij aanklopten. Deze enquête bevestigt het echter: zelfstandigen zijn zo met de uitbouw van hun zaak bezig, dat ze er blijkbaar niet toe komen goed voor zichzelf te zorgen. Ze informeren zich onvoldoende over hoe ze zichzelf financieel beter kunnen beschermen bij ziekte of ongeval, of voor hun oude dag. Misschien rekenen ze op de verkoop van hun eigen bedrijf om in hun pensioen te voorzien, maar dat is echt een te groot risico. We pleiten dan ook voor een bewustwordingscampagne en voor meer fiscale stimuli die zelfstandigen en ondernemers moeten motiveren om beter voor zichzelf te zorgen”, besluit Kris Van Den Steen, Chief Marketing Officer van Federale Verzekering.

Pensioenen

Slechts 16% van de zelfstandige Belgen geeft aan goed voorbereid te zijn op zijn pensioen. Bij de Franstaligen is dat zelfs maar 8%. 28% stelt zich zorgen te maken over zijn pensioen.

Ondanks de actuele en publieke debatten rond de pensioenleeftijd blijkt het merendeel (58%) van de zelfstandigen niet te weten wanneer men met pensioen mag. De pensioenleeftijd ligt in België op 67 jaar (vanaf 2030). De leeftijd voor het wettelijk vervroegd pensioen is nog minder gekend (78% kent deze niet). Vanaf 2030 kan vervroegd pensioen vanaf 63 jaar bij een dienstanciënniteit van minimaal 42 jaar.

Als het om het bedrag van dat pensioen gaat, geeft het onderzoek eenzelfde beeld. Opvallend is dat 36% van de respondenten geen idee heeft van het bedrag. Slechts 41% kent het bedrag van het wettelijk pensioen, namelijk ongeveer 900€. Anderzijds geeft 82% aan minimaal 2000€ nodig te hebben om in zijn levensbehoeften te voorzien.

Het onderzoek peilde ook naar de reeds bestaande pensioenopbouw bij alle zelfstandigen:

  • 54% doet aan pensioensparen (slechts 38% van de Franstaligen);
  • 18% koos voor langetermijnsparen;
  • 47% spaarde al via het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen (slechts 25% van de Franstaligen);
  • 21% heeft een individuele pensioentoezegging (de vroegere groepsverzekering);
  • De overige 21% heeft geen idee.

Arbeidsongeschiktheid

Slechts 35% van onze zelfstandigen heeft een extra financiële bescherming voorzien ingeval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook hier blijken opmerkelijke regionale verschillen te bestaan. Terwijl 45% van de Nederlandstaligen aangeeft hiervoor de nodige voorzorgen te hebben genomen, scoren Franstalige ondernemers met 13% beduidend lager.

Interessant is de reden waarom men niet koos voor bescherming. Zo geeft 17% als reden op dat dit niet nodig is omdat men gezond is. Ook hier een tegenstelling tussen Nederlands- en Franstaligen: 33% van de Franstalige bevraagden tegenover 12% van de Nederlandstaligen vindt dit een voldoende reden om geen bescherming tegen arbeidsongeschiktheid te nemen.

24% zegt onvoldoende middelen te hebben om extra bescherming te betalen. Bij de Franstaligen ligt ook dat aandeel (36%) gevoelig hoger dan bij de Nederlandstaligen (20%). 14% weet het gewoon niet, wat wellicht wil zeggen dat men er nooit bij stilstond dat men niet beschermd is voor de zogenaamde ‘rainy day’.

De regels en het uitgekeerde bedrag bij volledige arbeidsongeschiktheid zijn even onbekend als die van het pensioen, zo blijkt uit het onderzoek. Slechts 28 % van de ondervraagden schat correct in op welk bedrag hij of zij recht heeft in geval van arbeidsongeschiktheid. 51% heeft geen idee. Bovendien weet slechts 45% dat er een wachttijd van een maand geldt vooraleer er een uitkering wordt uitbetaald.

Overlijdensverzekering

Bij de financiële bescherming in geval van overlijden tijdens de loopbaan geeft het onderzoek hetzelfde beeld. Net geen 40% geeft aan dat hij of zij daarvoor beschermd is; 27% van de Franstaligen en 42% van de Nederlandstaligen nam zijn voorzorgen. Slechts 11% zegt dat de financiële reserve voldoende groot is, wat in schril contrast staat met het beeld dat velen nog hebben, namelijk dat de zelfstandige er warmpjes bij zit. 18% Verwijst naar een goede gezondheid als reden om een dergelijke bescherming niet te nemen: 38% van de Franstaligen en 13% van de Nederlandstaligen. Bijna een kwart van de ondervraagden (25%) zegt dat hij niet genoeg middelen heeft om zo’n bescherming te voorzien. Ook voor wat betreft het gebrek aan middelen valt het verschil tussen Nederlandstaligen (21%) en Franstaligen (31%) op.

Er is zeer veel informatie beschikbaar over pensioen en arbeidsongeschiktheid”, zegt Kris Van Den Steen, Chief Marketing Officer bij Federale Verzekering. “Maar toch blijft er heel wat onwetendheid bestaan. De kennis en de voorbereiding voor het pensioen en voor arbeidsongeschiktheid worden wel beter naarmate de zelfstandige ouder wordt, maar het is net belangrijk om vroeg te beginnen met de voorbereiding. De voorwaarden zijn namelijk gunstiger als men nog jong is. Wij moeten daarom nog meer werk maken van sensibilisering.

Voor meer informatie of een interview over dit onderwerp,
gelieve contact op te nemen met Jelle Couder bij Luna:

02 658 02 79 of 0496 83 01 72 of via Jelle@luna.be
Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door het bureau Futures bij 300 Belgische zelfstandigen (200 Nederlandstaligen en 100 Franstaligen) tussen 25 en 55 jaar oud. Voor de vergelijkingen tussen de taalgroepen werd een groep van 264 personen gebruikt, waarvan 200 Nederlandstaligen en 64 Franstaligen, uit dezelfde leeftijdscategorie (25 tot 45 jaar oud).

De groep ondervraagden werd gerekruteerd uit het iVox-panel en bestaat uit freelancers, vrije beroepen en bedrijfsleiders met minder dan 4 werknemers in dienst. De foutenmarge bedraagt 5,66 %.

Over Federale Verzekering

Federale Verzekering biedt een volledige waaier aan verzekeringen en financiële producten voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren aan. Dankzij haar bijzondere structuur als ‘onderlinge’ en ‘coöperatieve’ onderneming, zonder externe aandeelhouders, biedt de Groep zeer gunstige voorwaarden aan haar klanten en deelt ze haar winst met hen*. Federale Verzekering werd in 1911 opgericht door een groep aannemers en is nog altijd de referentieverzekeraar van de bouwsector in België. Haar commerciële netwerk van 60 adviseurs, 5 gewestelijke zetels en 33 kantoren bestrijkt het hele land.

Meer info op www.federale.be.

*De restorno’s en winstdeelnames evolueren met de tijd in functie van de resultaten van de onderneming en de economische conjunctuur. Ze zijn niet gewaarborgd in de toekomst en variëren voor elk product. De regels inzake de toekenning van de winstdeelnames of restorno’s zijn vastgesteld in de statuten van elkeen van de ondernemingen van de groep Federale Verzekering. De statuten kunnen worden geraadpleegd op www.federale.be.