De wereld in 2017: te weinig werk, gespleten samenlevingen en continue dreiging

door Luna
Contact communicatiebureau:
Anke Claassen bij Luna
Tel: +32 2 658 02 92
GSM: +32 486 46 34 08
anke@luna.be
http://www.luna.be

 

De wereld in 2017: te weinig werk, gespleten samenlevingen en continue dreiging

  • Toename van de inkomensongelijkheid en maatschappelijke polarisatie waren in 2016 de aanleiding voor wezenlijke politieke veranderingen. Bij een gebrek aan actie, zal dit leiden tot een verscherping van de globale risico’s in 2017, aldus the Global Risks Report 2017.
  • Het kunnen stoppen of ombuigen van deze risicofactoren heeft enkel kans van slagen als er wordt gebouwd aan meer inclusieve samenlevingen. Hiervoor zijn internationale samenwerking en langetermijndenken de sleutelwoorden.
  • Klimaatverandering scoort naast inkomensongelijkheid en maatschappelijke polarisatie hoog in de lijst van meest impactvolle wereldwijde risico’s in 2017.

Raadpleeg het volledige rapport hier

Brussel, 13 januari 2016 – Economische ongelijkheid, meer gepolariseerde samenlevingen en een sterke toename van de gevaren van klimaatverandering zijn de top drie trends die de komende tien jaar de globale ontwikkelingen zullen vormgeven. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van het Global Risks Report 2017 van het World Economic Forum. Samenwerking en betrokken leiderschap van wereldleiders is dringend nodig om verdere verharding en volatiliteit te voorkomen.

Voor deze editie van het jaarlijkse onderzoek gaven 750 risico-experts hun mening over de impact en de waarschijnlijkheid van 30 wereldwijde risico’s en 13 onderliggende trends die deze risico’s zouden kunnen versterken of beïnvloeden. Tegen het licht van de steeds groeiende afkeer van de gevestigde politiek en de wereldwijde ontwrichting die dit veroorzaakt, zijn dit de drie hoofdbevindingen van het rapport:

  • Bepaalde patronen zetten zich door: de toegenomen inkomenskloof – de daarmee gepaard gaande ongelijkheid in rijkdom – en de maatschappelijke polarisatie kwamen respectievelijk op de eerste en de derde plaats bij de onderliggende trends die de komende tien jaar een duidelijke stempel zullen drukken op de globale ontwikkelingen. Tegelijkertijd zien de experts een sterke connectie tussen het gebrek aan werk en de hoge werkloosheid die dit veroorzaakt, en het verscherpen van sociale instabiliteit.
  • Het milieu domineert het wereldwijde risicolandschap: klimaatverandering eindigde dit jaar op nummer twee bij de onderliggende risico’s. Voor de eerste keer werden alle vijf milieurisico’s in de enquete geklasseerd als zowel een hoog risico als een hoge waarschijnlijkheid. De toename van extreme weersomstandigheden werd daarbij het aangeduid als het meest prominente globale risico.
  • Maatschappijen kunnen technologische veranderingen niet bijbenen: van de twaalf opkomende technologieën die in het rapport werden onderzocht, vonden de experts artificiële intelligentie en robotica de twee ontwikkelingen met de hoogste potentie. Keerzijde is dat deze twee technologieën ook worden genoemd op het gebied van potentiële negatieve effecten en waarbij de roep om betere governance om die reden het hoogst is.

Ondanks het feit dat de wereld in 2016 grote vooruitgang heeft geboekt op het gebied van de klimaatverandering – zowel de VS als China ondertekenden het klimaatakkoord van Parijs – brengt de politieke aardverschuiving in zowel Europa als de VS die vooruitgang weer in gevaar. Het onderstreept de moeilijkheid voor wereldleiders om tot een gezamenlijk actieplan te komen om de meest dringende economische en maatschappelijke risico’s aan te pakken.

Wereldleiders zullen moeten beseffen dat samenwerken de enige manier is om deze belangrijke uitdagingen het hoofd te bieden. Daarvoor zullen ze hun politieke en ideologische verschillen moeten overwinnen. Het momentum van 2016 – het erkennen van de risico’s van klimaatverandering – laat zien dat het kan. Het geeft hoop dat gezamenlijke actie op het hoogste niveau ook op andere gebieden mogelijk is”, zegt Margareta Drzeniek-Hanouz, Head of Global Competitiveness and Risks bij het World Economic Forum.

Het hoofd bieden aan de meest urgente globale risico’s, zal aanleiding zijn tot discussies op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum 2017 die wordt gehouden van 17 tot 20 januari aanstaande. Deze ‘World Economic Annual Meeting 2017’ heeft als thema ‘Responsive and Responsible leadership.

2016 gaat de boeken in als het jaar van de dramatische politieke resultaten die volledig braken met de heersende consensus. Toch kwamen de eerste signalen dat sociale en economische risico’s een ontwrichtend effect kunnen hebben op de maatschappij en de wereld al een decennium eerder aan het licht in het Global Risk Report.

  • In 2006 waarschuwde Global Risks dat de afbrokkeling van onze privacy een afname van de sociale cohesie tot gevolg zou hebben. Toentertijd werd dit risico geclassificeerd als worst-case scenario waarvan de waarschijnlijkheid slechts 1% bedroeg.
  • In 2013, nog lang voor het ‘post-truth’ tijdperk – woord van het jaar in 2016 – bracht het Global Risk Report de snelle verspreiding van misinformatie onder de aandacht. Opgemerkt werd dat hierdoor het vertrouwen in het systeem wegvloeide en dat er sterkere prikkels nodig zouden zijn om de geldende kwaliteitscontroles in onze maatschappij te kunnen waarborgen.

De transitie die onze wereld momenteel ondergaat is zeer complex. We bereiden ons voor op een op een CO2-arme toekomst en op ongekend snelle technologische veranderingen terwijl we die nieuwe waarheiden moeten weten te realiseren in de huidige wereldwijde economische en geopolitieke (ontwrichtende) realiteit. Dit verhoogd de druk op wereldleiders om zich te richten op doelstellingen voor de lange termijn, gericht op internationale samenwerking.

We leven in disruptieve tijden waarin technologische vooruitgang ook voor nieuwe uitdagingen zorgt. Zonder fatsoenlijk bestuur en de omscholing van werknemers ter voorbereiding op de digitale maatschappij, zal technologische vooruitgang voorlopig meer jobs elimineren dan ze creëert. Overheden zijn niet langer in staat om het niveau van sociale bescherming, zoals we dat tot nu toe hebben gekend, vol te houden. Bovendien zijn anti-establishmentgeluiden toegenomen, waarbij nieuwe politieke leiders zijn opgestaan die de huidige maatschappelijke uitdagingen wijten aan de globalisatie. Hierdoor creëren ze een vicieuze cirkel waarin lagere economische groei de ongelijkheid alleen maar toenemen. Samenwerking is het enige middel om een verdere verslechtering van de overheidsfinanciën te voorkomen en om de sociale onrust de kop in te drukken”, zegt Cecilia Reyes, Chief Risk Officer van Zurich Insurance Group.

De Global Risks Perception Survey voorspelde ook dat de vierde industriële revolutie de globale risico’s zou verhogen. Gebaseerd om 12 specifieke opkomende technologieën, hebben experts artificiële intelligentie (AI) en robotica duidelijk aangewezen als de technologieën die voor zeer negatieve gevolgen kunnen zorgen, zeker bij een gebrek aan goed bestuur. Niettegenstaande het feit dat zij ook een ongelofelijke economische drijfveer kunnen zijn en dat ze in staat zijn om zeer complexe uitdagingen op te lossen.

John  Drzik, President of Global Risk & Specialties van Marsh: “Artificiële intelligentie zal het mogelijk maken om antwoorden te vinden op enkele van de grootste vraagstukken van onze tijd, zoals de klimaatverandering en de overbevolking. Investeringen in AI zijn nu al tien keer hoger dan vijf jaar geleden, waardoor de vooruitgang zich met rappe schreden voltrekt. Toch moeten we ervoor waken dat onze toegenomen afhankelijkheid van AI bestaande (cyber)risico’s zullen verscherpen. Hierdoor blijft het noodzakelijk om de nodige maatregelen te treffen om die risico’s adequaat af te wenden.

Het Global Risks 2017 rapport werd opgemaakt met de steun van de strategische partners Marsh & McLennan Companies en Zurich Insurance Group. Ook de volgende academische adviseurs hebben bijgedragen: de Oxford Martin School (University of Oxford), the National University of Singapore, The Wharton Risk Management and Decision Process Center (University of Pennsylvania), en de Advisory Board of the Global Risks 2017 report.

°°°

Noot aan de redacties

Voor meer informatie over het Global Risks Report 2016:

The World Economic Forum, committed to improving the state of the world, is the International Organization for Public-Private Cooperation.
The Forum engages the foremost political, business and other

Voor meer informatie of een interview met John  Drzik van Marsh,
gelieve contact op te nemen met Anke Claassen bij Luna
op 02 658 02 292, 0486 46 34 08 of via anke@luna.be