PwC: Tax Freedom Day® valt net als vorig jaar op 14 juni

 
 
Persbericht
 
Datum
Brussel,  11 juni 2013

Contactpersonen
Frank Dierckx, Managing Partner, PwC Tax Consultants,
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of  
Saskia Rademakers, Marketing & Communication,
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Tax Freedom Day® valt net als vorig jaar op 14 juni
 
PwC: “En waarom de vennootschapsbelasting niet verlagen naar 3 of 4 %?”

Tax Freedom Day® (TFD), de symbolische dag waarop elke Belg stopt met belastingen te betalen en voor eigen rekening gaat werken, in de veronderstelling dat hij/zij al wat hij/zij tot dan toe verdiende als belasting zou hebben afgedragen, valt dit jaar, net als vorig jaar, op 14 juni. Dat blijkt uit de achtste opeenvolgende editie van de PwC–studie, die ook dit jaar werd uitgevoerd in samenwerking met Wim Moesen, Professor Emeritus aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de KU Leuven. Hoewel de totale belastingdruk als percentage van het BBP in ons land heel lichtjes gedaald is in vergelijking met vorig jaar, van 45% naar 44,9%, is die vermindering niet voldoende om de datum van TFD in positieve zin te doen opschuiven. Feit is dat België met een belastingdruk van bijna 45% een van ’s werelds zwaarst belaste landen blijft. En dus blijft ook de vraag naar de efficiëntie van onze overheid: krijgt de Belgische burger, gezien de omvang van het overheidsbeslag, voldoende waar voor zijn belastinggeld in termen van overheidsefficiëntie en/of economische competitiviteit. Er wordt verder ook gekeken naar mogelijke aanpassingen van ons fiscaal stelsel om de groei in ons land te stimuleren, wat resulteert in een gewaagd doch haalbaar voorstel voor een laag vlaktarief voor de vennootschapsbelasting. Geen vooruitgang
Voor de berekening van TFD wordt het totaal aan belastingen betaalde bedrag (gebaseerd op de gegevens van het Federaal Planbureau), inclusief sociale bijdragen, gedeeld door het Bruto Binnenlands Product. Voor 2013 komt dit neer op 44,9%. Als men dit percentage projecteert op een jaar (te beginnen vanaf 1 januari), valt TFD dit jaar dus, net als vorig jaar, op 14 juni. “In de eerste jaren van de studie viel TFD in België op 8 of 10 juni”, zegt Frank Dierckx, Managing Partner Tax Consultants bij PwC. “Vorig jaar was er die negatieve verschuiving naar 14 juni, een trend die dit jaar verder wordt bevestigd. Het is eigenlijk geen verrassing dat we ook dit jaar op die datum blijven hangen. De gevolgen van de belastingverhogingen die de overheid in december 2011 doorvoerde, zijn nu duidelijk merkbaar, terwijl ons BBP, dat nog steeds lijdt onder de gevolgen van de financiële crisis, niet groot genoeg blijkt om die impact op te vangen.” Met een belastingdruk van bijna 45% blijft ons land één van de zwaarst belaste landen, zeker in vergelijking met onze buurlanden. Het valt wel op dat zowat alle van de ons omringende landen er op achteruitgaan in vergelijking met vorig jaar. Zo valt TFD dit jaar in Nederland op 27 mei (vs. 23 mei), op 21 mei in Luxemburg (vs. 20 mei) en op 4 juni in Duitsland (vs. 3 juni). Enkel Groot-Brittannië, waar TFD voor de vierde keer op rij op 30 mei valt, lijkt zich te handhaven. De grote uitzondering op de regel is Frankrijk. Voor het eerst sinds het begin van de studie hebben onze zuiderburen ons  ‘ingehaald’. Met een belastingdruk van 46,3%, de hoogste belastingdruk ooit, valt TFD dit jaar in Frankrijk pas op 19 juni (ten opzichte van 12 juni vorig jaar). Typisch Belgisch?
In de studie van vorig jaar werd het maatschappelijk belang van belastingen al voldoende onderstreept. Burgers krijgen inderdaad heel wat terug voor de belastingen die ze betalen: scholen, infrastructuur, juridische administratie, politie en brandweer en de herverdeling via ons sociaal stelsel. “In tegenstelling wat sommige waarnemers wel eens durven te beweren, is TFD geen pleidooi voor de afschaffing van belastingen. Maar gezien de hoogte van de belastingdruk mogen we ons toch afvragen of wat we als burgers terugkrijgen op het vlak van overheidsefficiëntie en competitiviteit wel in verhouding staat tot dat enorme overheidsbeslag”, aldus Dierckx. En hoe is het dan gesteld met die overheidsefficiëntie in ons land? Te vaak wordt er van uitgegaan dat een groter overheidsbudget zich automatisch vertaalt  in meer efficiëntie. Een foute redenering volgens Wim Moesen, Professor Emeritus aan het departement Economie van de KULeuven . Hij toonde in de studie van 2008 al aan dat er geen correlatie is tussen de omvang van het overheidsbudget en de kwaliteit van het overheidsapparaat. Professor Moesen baseert zich hiervoor ondermeer op gegevens van de Wereldbank en de Global Economic Competitiveness Indicator, een jaarlijkse studie waarin het World Economic Forum de economische doeltreffendheid en institutionele kwaliteit van een land bepaalt op basis van gegevens van 140 landen en 110 indicatoren. Professor Moesen: “De kwaliteit van het overheidsapparaat is een belangrijke factor voor de competitiviteit van een land. Maar die kwaliteit hangt niet samen met de omvang van het overheidsbudget, zoals blijkt uit de gedetailleerde vergelijking van de gegevens van ons land en die van Zweden. De overheidsbudgetten van beide landen zijn vergelijkbaar en staan op een gedeelde vijfde plaats in de budgetrangschikking. Kijken we echter naar de ranking op het vlak van overheidsefficiëntie, dan staat Zweden op de derde plaats terwijl België pas op de elfde plaats komt.” Dat verschil is volgens de professor te wijten aan het civiel kapitaal, een indicator waarnaar hij in de vorige studie al verwees. Civiel kapitaal is eenvoudig gesteld de kwaliteit van het publieke apparaat van een land. Het impliceert een integere overheid die de markten voldoende vertrouwen geeft dat ze waar nodig kan ingrijpen, een efficiënt ambtelijk apparaat dat bij machte is de opgelegde regels te doen naleven en de nodige burgerzin, zeg maar een bevolking die de juiste normen en waarden deelt opdat de opgelegde regels ook algemeen gedragen worden. “Uit onze analyse van de gegevens blijkt dat er een rechtstreeks verband is tussen het civiel kapitaal en de competitiviteit van een land. Wanneer we het verband tussen beiden bekijken, zien we dat bijvoorbeeld de zogenaamde PIGS-landen onderaan bengelen, terwijl de Scandinavische landen helemaal bovenaan de grafiek prijken. België situeert zich daar tussenin. Het verschil tussen België en Zweden heeft veel te maken met de cultuur, en meerbepaald  de politieke cultuur. Wij hebben nog steeds een systeem van politieke benoemingen, iets dat in Zweden niet gebeurt. Een groter civiel kapitaal leidt zondermeer tot meer economische performantie en is een maatstaf voor de institutionele kwaliteit van een land. Onze overheid moet dus niet alleen kijken naar mogelijke belastingverhogingen om meer inkomsten te genereren, maar ze moet ook de juiste beslissingen nemen inzake beleid en publieke administratie omdat daardoor het civiel kapitaal toeneemt, wat op zijn beurt leidt tot meer economische welvaart”, aldus Professor Moesen. Een vlaktaks voor bedrijven: waarom niet?
Een ander belangrijk element voor welvaartcreatie en economische groei is natuurlijk ook het belastingstelsel van een land. Het fiscale systeem moet zodanig worden georganiseerd dat het duurzame groei bevordert. In het TFD-rapport van vorig jaar werden al een aantal aanbevelingen gedaan voor belastinghervormingen in ons land op basis van de bevindingen van de Mirrleess Review uit Groot-Brittannië en het Nederlandse rapport Continuïteit en Vernieuwing. Die aanbevelingen hebben nog steeds hun waarde, volgens Frank Dierckx, en kunnen nog steeds gebruikt worden als basis voor een hervorming van ons fiscaal stelsel. Omdat een grondige hervorming van ons fiscaal stelsel nog niet voor morgen is, wordt er in de studie gekeken naar de mogelijkheden voor een hervorming van de vennootschapsbelasting. Uit een onderzoeksproject  van de OESO, dat al in 1997 werd aangevat en waarin de organisatie de impact van belastingsstructuren op de groei van het BBP bestudeert, is immers gebleken dat deze belastingsvorm de meest negatieve impact heeft op de groei van het BBP. “We kunnen natuurlijk alles bij het oude laten”, zegt Frank Dierckx, “maar we weten intussen dat dit niet de beste keuze is. De invoering van de notionele intrestaftrek in 2006 heeft voor een duidelijke verbetering gezorgd in het aantrekken van buitenlandse investeringen. Maar we hebben ook moeten vaststellen dat de hervormingen aan het systeem ervoor hebben gezorgd dat een aantal (financiële) bedrijven zich ook uit ons land teruggetrekken. Gezien de negatieve impact van de vennootschapsbelasting op de economische groei is een volledige afschaffing aan te raden. Al is dat natuurlijk geen optie omdat de overheid zo de volledige inkomsten van de bedrijfsbelasting zou verliezen. Vandaar ons mogelijk drastische voorstel om een laag vlaktarief in te voeren voor de inkomstenbelasting van bedrijven. Uit de vergelijking van het Belgisch fiscaal stelsel met dat van de rest van de EU lijkt een vlaktaks van 3 tot 4% van de huidige belastbare basis ideaal. Een dergelijke ingreep zal meer bedrijven aantrekken en ook de belastbare basis vergroten, wat zal zorgen voor meer inkomsten voor de overheid. Kijk bijvoorbeeld naar Cyprus dat een tarief van 12,5% hanteert. De opbrengsten ten opzichte van het BBP liggen daar verhoudingsgewijs dubbel zo hoog sinds de invoering van dat lage tarief.” Al doet dit voorstel volgens Frank Dierckx niets af aan het belang van een grondige en algemene hervorming van ons fiscaal stelsel, en kan het er zeker ook deel van uitmaken.
###

Over PwC
PwC-firma's helpen organisaties en individuele personen de waarde te creëren waar ze naar op zoek zijn. PwC-firma's vormen een netwerk van firma's in 158 landen met meer dan 180.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten.
Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com. 'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover. © 2013 PwC. Alle rechten voorbehouden.
 
 
Informatie voor de redacties:
 
PwC veranderde zijn naam van 'PricewaterhouseCoopers' in 'PwC', met een grote 'P' en 'C' en een kleine 'w' alleen in het logo worden de drie letters klein geschreven.
 
Voor meer informatie of een interview over dit onderwerp graag contact opnemen met Geert Poisquet (0479 33 44 89) of Olivier Maüen (0495 59 38 06) bij Luna (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 
De PwC-persinformatie is ook te vinden in de PwC press room.
 
TOP